De medezeggenschapsraad (MR) 

De medezeggenschapsraad (MR) is de belangrijkste, wettelijke geleding binnen een basisschool. De MR van de wissel wordt gevormd door 3 ouders en 3 leerkrachten. Zij bespreken de beleidsplannen samen met de directeur van school. Over zaken die voor de ouders van wezenlijk belang zijn heeft de oudergeleding instemmingsrecht. Deze geleding heeft het recht een voorstel dat in strijd lijkt met het ouderbelang af te wijzen. Datzelfde geldt voor de personeelsgeleding, als het gaat over personeelsbelangen. De directeur moet in een aantal gevallen advies over plannen aan de MR vragen. Ouders en leerkrachten kunnen zo invloed uitoefenen op het beleid van de school. Bij een advies kan het ook zo zijn dat de directeur het advies naast zich als hij zwaarwegende redenen hiertoe heeft.

Waar houdt de MR zich o.a. mee bezig?
De MR houdt zich in grote lijnen bezig met het "beleid" t.a.v. de school. Enkele, voor u als ouders van belang zijnde beleidszaken zijn:
-  veranderingen t.a.v. de doelstellingen van de school
-  vaststelling schoolplan
-  beëindiging, inkrimping of uitbreiding van de school
-  fundamentele wijziging in de organisatie van de school
-  bespreken van het formatieplan
-  bespreken van de inhoud van de schoolgids

De MR kent zowel advies- als instemmingsrecht. Het schoolbestuur (welke wordt vertegenwoordigd door de directeur) luistert naar de argumenten die de MR naar voren brengt. Deze argumenten wegen zwaar in het uiteindelijke besluit. Door actief te zijn in de MR kunnen ouders (samen met het team) het beleid van de school mede vorm geven. Het is voor de MR van belang dat ouders zich goed vertegenwoordigd voelen. Bij vragen en/of problemen kunnen ouders altijd terecht bij één van de MR - leden.
Bij een MR gaat het om schoolspecifieke zaken. Voor schooloverstijgende zaken is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
De huidige samenstelling van de medezeggenschapsraad is als volgt:

Namens het team:

-  Marjo Zwienink
-  Antoinette Koenders (voorzitter)
-  Pauline Smits
  
Namens de ouders:
-   Karin Majid         
-   Nicole Borgman-Martens
-   Erik Ordelman                                  

De MR is ook te bereiken via: ikcraad.dewissel@liemersnovum.nl
    

Informatie nieuwe ouders

IKC De Wissel is het bruisende, educatieve hart van Zevenaar. We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.